XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - DEFAULT STYLE

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - BORDERED STYLE

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - SIMPLE HOVER

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS GRID - ALTERNATIVE HOVER

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS CAROUSEL - DEFAULT STYLE

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS CAROUSEL - BORDERED STYLE

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS ON BACKGROUND IMAGE

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu
XTEMOS ELEMENT

BRANDS LINKS LIST

Bạn phải chọn thuộc tính thương hiệu của mình trong Cài đặt chủ đề -> Cửa hàng -> Thương hiệu